زعفران بهرامن


امروزه کیفیت بعنوان مهمترین عامل موفقیت در بازارهای جهانی مطرح است. برای داشتن کیفیتی در سطح بین المللی نه تنها می بایست مشخصه های فنی محصول را بصورت کامل تامین کرد، بلکه می بایست نقش مشخصه های دیگری مانند قیمت، حمل مناسب ، برخورد مطلوب در فروش ، خدمات مناسب در تعمیر و نگهداری، دوام و …. را نیز به صورت رضایت بخش اجرا کرد تا بتوان مدعی شد که محصول نهایی، محصولی با کیفیت است. از طرفی علیرغم تمامی نظری که در مورد محصول خود داریم ،‌فقط زمانی می توانیم مدعی ارائه محصولی با کیفیت باشیم که مصرف کننده نهایی، محصول را با کیفیت بداند