تنها پس از بریدن آخرین درخت، تنها پس از آلودن آخرین رودخانه، تنها پس از صید آخرین ماهی، تنها پس از پرواز آخرین پرنده، تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد، پول را نمی توان بخشید، پول را نمی توان نفس کشید، پول را نمی توان زندگی کرد...