کادویی سه گرم هاون

حاوس سه گرم زعفران رشته ای درجه یک (نگین) می باشد
chart