کادویی خیام

بسته بندی کادویی خیام بهرامن با الهام گرفتن از هنر معماری ایرانی و همچنین احترام به یاد و خاطره شاعر پرآوازه ایرانی خیام نیشابوری طراحی شده است.
chart