کادویی نگارین

بسته بندی کادویی نگاری با پوشش مخمل قرمز بسیار با کیفیت می باشد. حاوی یک پک خاتم زعفران. وزن زعفران : 4.608 گرم
chart