کادویی کمند

بسته بندی های کادویی کمند بهرامن با الهام گرفتن از هنر نگارگری و منبت ایرانی، طراحی شده است. این بسته بندی زعفران سرگل به عنوان محصول داخلی بسته بندی در نظر گرفته شده است.
chart