بهرامن میزبان لحظات شاد و شیرین شماست در گروه محصولات شیرین خود از جمله : عسل، شکرپنیر و نبات. میزبانیتان با ما، عشق و شیرینی اش باما، شما فقط و فقط و فقط باشید در کنار ما. شیرینی عسل به کامتان در هنگام پیوند آسمانیتان، شیرینی نبات به کامتان آن هنگام که مادر عشقش را در نبات می آمیزد و هدیه می دهد به جانتان که دردهای تلخ را به یغما برد. شکر پنیرهایی که طعم یک لیوان چای دلپذیر را گواراتر می نماید. ما می کوشیم برای حال خوب شما و شما در کنارمان باشید که دلگرمیم به حضور گرم و پر مهرتان.