اسپری زعفران بهرامن، محصولی است که با حذف مراحل وقت گیر سائیدن و دم کردن زعفران در وقت صرفه جویی زیادی می کند و هر زمان که مورد نیاز باشد با اسپری کردن می توان از زعفران استفاده نمود. در طراحی لیبل این اسپری از ترکیب گل زعفران و رنگ قرمز استفاده شده است. رنگ قرمز به صورت پاششی در طراحی آمده است تا اسپری بودن را کاملا تداعی نماید.